2010-01-02 AB Varsity Hockey vs Chelmsford - timowen